Aarhus Universitets segl

Indsamlingsstrategier (survey)

Surveydata kan indhentes på flere forskellige måder.

Via onlinespørgeskemaer 
Online spørgeskemaer på internettet er en hastigt voksende tilgang, fordi den er hurtig og næsten omkostningsfri. En almindelig risiko ved online spørgeskemaer er, at indhentede data stammer fra et sample, som ikke repræsenterer den befolkningsgruppe, som ønskes undersøgt (sampling). Ofte kræver det et analysefirma, som har konstruerede repræsentative paneler til surveyundersøgelser, hvis stikprøven skal være repræsentativ, fordi der ikke altid  findes gode sampling frames for online-undersøgelser.  

Via selvadministrerede spørgeskemaer på papir
Trykte spørgeskemaer på papir udsendes ofte som almindelig post. Metoden er mindre omkostningsfuld end besøgsinterviews, og der er mulighed for at udvælge respondenterne tilfældigt. Denne form for indsamlingsmetode kan være omkostningsfuld økonomisk (porto), fordi svarprocenten tit er lav.

Via besøgsinterview 

Interviews som foregår ansigt til ansigt mellem respondenten og intervieweren. Intervieweren har god mulighed for at afklare eventuelle tvivlsspørgsmål undervejs i interviewet, fx hvis respondenterne har svært ved at forstå formuleringerne i spørgeskemaet. Besøgsinterview giver generelt en høj responsrate, fordi intervieweren kan møde op på respondentens bopæl, men metoden er omkostningsfuld og tidskrævende, fordi det kræver et personligt møde.

Via telefoninterview 
Telefoninterview er mindre tidskrævende end besøgsinterviewet, og der kan nemt anvendes en tilfældig opringningsmetode for at opnå et repræsentativt sample (sampling).

Via gruppeenquete
Gruppeenquete er egnet til at indhente besvarelser fra en bestemt gruppe respondenter, som alle er tilstede på samme tid - eksempelvis ved evalueringer efter endt undervisningsforløb. Omkostningerne ved undersøgelsen er små, og man kan hurtigt indsamle besvarelser, fordi gruppen er samlet. Ved gruppeenquete er der dog risiko for, at respondenterne kan påvirke hinandens besvarelser.