Aarhus Universitets segl

Kvantitativ metode

Kvantitativ metode er en betegnelse for den metode, der dækker over surveys eller spørgeskemaundersøgelser. Survey-undersøgelser har til formål at indhente kvantitative data om populationer gennem besvarelse af række spørgsmål, der ofte administreres gennem strukturerede interviews eller selvudfyldte spørgeskemaer. Den kvantitative tilgang rummer muligheder for at opnå viden om forhold, der kan måles og kvantificeres med tal. 

I survey-undersøgelser er formuleringen af spørgsmål en central del, og fordi forskeren ikke har mulighed for at omformulere i et interview, er det derfor vigtigt at være præcis. 

Kvantitativ metode er oftest deduktiv og hypotesetestende, hvor forskeren opstiller en hypotese, der kan blive testet. Det er relevant at indskyde, at denne skarpe opstilling ikke gælder for alle undersøgelser, men at survey-undersøgelser som oftest bygger på en teori eller hypotese, som man gerne vil teste (x fører til y). Ved brug af kvantitativ metode får forskeren ofte en stærk ekstern validitet og generaliserbarheden er ofte bedre end ved den kvalitative tilgang, fordi man har mulighed for at nå en stor målgruppe. Det er derimod en svaghed, at der er manglende muligheder for uddybelse og nuancering, og at det kan være svært at bestemme kausaliteten. 

Denne side vil uddybe forskellige begreber inden for det kvantitative felt så som sampling, måleniveauer og deskriptiv og inferentiel statistik samt gennemgå de forskellige surveytyper, og hvad brugen af disse medfører af styrker og svagheder.