Aarhus Universitets segl

Hypoteser

En hypotese er en antagelse om, hvordan variabler forholder sig til hinanden. En hypotese kan formuleres som en forventing, fx "jeg forventer at tilstedeværelsen af x påvirker niveauet af y" eller " jeg forventer en sammenhæng mellem x og y".

I spørgeskemaundersøgelser vil hypoteser ofte være forventninger om, at der findes en sammenhæng mellem de variabler, som måles i spørgeskemaet (respondenternes svar på spørgsmål). Det kan være forventningen om en positiv eller negativ sammenhæng mellem to variabler (korrelation). I eksperimenter vil en hypotese ofte være kausal, dvs. en forventning om, at en variabel (uafhængig variabel) påvirker en anden variabel (afhængig variabel). I kvalitative tilgange, fx interviews og deltagerobservation, vil hypoteser ofte være formuleret vagt. En hypotese er her ikke nødvendigvis en forventning til sammenhængen mellem konkrete variabler, men snarere et forhold mellem forskellige temaer, som er for komplekse til at reducere til kvantificerbare variabler.

Hypoteser baseres oftest på en bagvedliggende teori og kan ses som en logisk konsekvens af en teori. At teste en hypotese er en måde at undersøge værdien af en teori på. Ved at opstille en hypotese og undersøge om den giver mening i lyset af indsigterne fra et empirisk studie, vurderes det om en teori holder eller ej. Måden at teste en hypotese på i et kvantitativt studie er ved at forsøge at afvise den. Der indhentes data, som giver muligheden for at teste, om hypotesens forudsigelse passer på det empiriske materiale. Hvis resultaterne fra et forsøg ikke passer på hypotesens forudsigelser, må hypotesen afvises.