Aarhus Universitets segl

Interviewerens rolle

Interviewerens rolle kan variere afhængig af hvilken interviewtype, der benyttes. Alligevel er der visse træk, der går igen. Man kan opdele interviewerens rolle i tre faser henholdsvis inden, under og efter interviewet.

Inden interviewet: Det er vigtigt, at man er godt inde i sin interviewguide, samt at man har en stor viden om interviewets fokus. Det gør det nemmere at styre interviewet, således at man får besvaret sine spørgsmål. Endvidere er det vigtigt at opbygge rapport med informanterne for at få mere ærlige og dybdegående svar. Inden interviewet skal man gøre det klart for sine informanter, at det er deres viden og holdninger, der er i fokus - dette kaldes også at briefe informanterne. Endvidere er det vigtigt at gøre det klart, at informanterne til enhver til kan vælge ikke at besvare spørgsmål, og at interviewet anonymiseres eller pseudonymiseres. Se også under indsamling af data.

Under interviewet: Interviewet finder sted i en samtalesituation, hvor det oftest vil være intervieweren, der styrer samtalen. Det er vigtigt, at intervieweren virker nysgerrig og lyttende, samt giver informaterne tid til at tænke og tale ud under interviewet. Stil gerne klare, præcise og korte spørgsmål, men undgå alt for ledende spørgsmål, da det kan påvirke svarenes gyldighed (se mere under Formulering af spørgsmål). Det er vigtigt at få klargjort informantens mening. Her kan det være nødvendigt med probing, dvs. at stimulere informanterne til at uddybe svarene, uden at svarene påvirkes af interviewerens afbrydelse. At interviewe kræver derfor en god hukommelse, særligt ved de mere uformelle interviews, der ikke bliver optaget. Det er generelt en fordel at optage et interview, da man let kan komme til at fortolke eller glemme dele af svarene, inden de bliver skrevet ned.

Efter interviewet: Notér hvordan interviewet gik, og om alle spørgsmål blev besvaret. Notér også hvor interviewet fandt sted, længden af interviewet og lignende. Husk endvidere at debriefe informanten efter interviewet og tak dem for deres tid og samarbejde.