Aarhus Universitets segl

Validitet

Validitet kan oversættes som gyldighed og refererer til gyldigheden af undersøgelsens konklusioner. Der findes forskellige former for validitet hhv. målingsvaliditet, intern og ekstern validitet, samt økologisk validitet.

Målingsvaliditet: Bruges mest inden for kvantitative studier og betegner i hvor høj en grad, vi måler det koncept, som vi ønsker at måle. Stilles der eksempelvis spørgsmål ved, om en IQ-test virkelig måler variationerne i intelligensen, så stilles der spørgsmål ved målingens validitet. Man kan sikre målingsvaliditeten igennem operationalisering (se Operationalisering). Herudover findes der forskellige metoder til, hvordan man kan vurdere målingsvaliditeten (læs mere herom i Alan Brymans Social Research methods).

Intern Validitet: Hænger sammen med spørgsmålet om kausalitet. Er konklusionen vedrørende forholdet mellem to eller flere variabler sand? Kan vi være sikre på, at det er x som forårsager variationen på y? Eller skyldes variationen en helt tredje variabel? Den interne validitet er således høj, når der er styr på kausalitetskriterierne. Den interne validitet kan oversættes med kredibilitet i de kvalitative studier, der refererer til troværdigheden af resultaterne.

Ekstern validitet: Referere til generaliserbarheden af resultaterne. Kan man bruge resultaterne i andre kontekster? Siger de noget generelt om eksempelvis ritualer? Den eksterne validitet er afhænig af både stikprøve validiteten og den økologiske validitet.

Stikprøve validitet: Omhandler stikprøvens repræsentativitet. Jo mere repræsentativ en stikprøve er, desto højere er den eksterne validitet. Stikprøve validiteten er således afhængig af, hvordan man har udvalgt sine respondenter. Læs mere om udvælgelsen af respondenter (se Sampling).

Økologisk validitet: Hvis vi kan applicere de videnskabelige resultater på folks hverdag, er den økologiske validitet høj. Er resultaterne kun ”tekniske valide” er den økologiske validitet derimod lav. Hvis en undersøgelse har fundet sted i naturlige omgivelser, er der en større chance for, at den økologiske validitet er høj. Således er den økologiske validitet ofte lavere ved eksperimenter foretaget i laboratorier, da situationen her er kunstigt opstillet.