Aarhus Universitets segl

Kvalitativ metode

Kvalitativ metode er en fællesbetegnelse for en række forskellige undersøgelsesmetoder som eksempelvis semistrukturerede interviews, deltagerobservationer og fokusgruppeinterviews. Dermed rummer den kvalitative tilgang muligheder for at opnå viden om forhold, der oftest er svære at kvantificere og måle med tal. Kvalitativ metode er oftest induktiv, konstruktivistisk og fortolkende, og ved hjælp af kvalitativ metode er det muligt at opnå stærk intern validitet, omend generaliserbarheden ofte er lavere end ved eksempelvis den kvantitative tilgang. Denne side vil uddybe forskellige begreber som eksempelvis grounded theory, sensitizing conceps og thick description samt gennemgå de forskellige typer kvalitative metoder og hvad disse medfører af styrker og svagheder.