Aarhus Universitets segl

Interviewtyper

Det uformelle interview er en samtale uden fast struktur, og som ofte opstår mere eller mindre tilfældigt, hvis en mulighed pludseligt opstår for at tale med en respondent om et interessant emne. Der er ingen interviewguide og ingen lydoptager.Det uformelle interview kræver, at du har en god hukommelse og at du sørger for at skrive feltnotater hurtigst muligt. Det uformelle interview bruges ofte i begyndelsen af et feltarbejde, hvor forskeren er i færd med at opbygge rapport med deltagerne.

Det ustrukturerede interview foretages i en formel interviewsituation. Intervieweren har ofte et bestemt emne, som skal undersøges, men interviewet foregår uden en interviewguide. Spørgsmålene er ofte meget uformelle (talesprog) og kan sagtens variere fra interview til interview. Formålet med denne interviewtype er, at få deltagerne til at åbne sig op, og udtrykke sig med egne ord. Metoden kan bruges, hvis du har meget tid til rådighed, fx under et længere feltophold og har mulighed for at interviewe deltagerne igen.

Det semistrukturerede interview er et interview, hvor intervieweren benytter sig af en interviewguide. Intervieweren har således en række af spørgsmål, der ønskes besvaret under interviewet. Spørgsmålenes rækkefølge kan variere, og der er mulighed for at stille uddybende spørgsmål. Metoden giver intervieweren en mulighed for at styre interviewet, samtidig med at respondenten frit kan besvare spørgsmålene. Det semistrukturerede interview kan med fordel bruges, hvis du kun har mulighed for at interviewe deltagerne én gang, og derfor vil sikre dig, at alle centrale emner berøres.

Det strukturerede interview udføres i overensstemmelse med et interviewskema, som minder om et spørgeskema i en survey. Målet er, at alle deltagere skal stilles de samme spørgsmål på samme måde i en bestemt rækkefølge og med ens svarmuligheder. Spørgsmålene er derfor meget specifikke. I det strukturerede interview har du som interviewer meget kontrol over interviewet samt respondenternes svar.

Fokusgruppeinterview refererer til en interviewform, hvor der er flere respondenter samtidigt. Spørgsmålene kan være klart definerede inden for et specifikt emne. Fokus er på interaktionen i gruppen, og den fælles konstruktion af mening, fx for afdække normerne inden for en gruppe. I fokusgruppeinterviewet er det særligt vigtigt at intervieweren styrer samtalen, så den ikke ender i mindre informative samtaler.