Du er her: Metodeguiden Kvantitativ metode Surveytyper

Surveytyper

Formuleringen af spørgsmål i en survey-undersøgelse er essentiel for undersøgelsen, men derudover er det vigtigt at være bevidst om, at der findes forskellige typer indsamlingsmetoder for surveys. Overordnet skelnes der mellem det strukturerede interview og selvadministrerede spørgeskemaer, hvor respondenten selv læser spørgsmålene og derefter besvarer.

Herunder præsenteres forskellige surveytyper og de fordele og ulemper der er forbundet med anvendelse af dem. Valget af surveytypen skal altid tages i forhold til undersøgelsens problemstilling. Overordnet skal man være bevidst om, at der er forskellige grader af anonymitet alt efter, hvilken type man vælger, hvilken kan have konsekvenser for udfaldet af undersøgelsen.

Besøgsinterview (CAPI – Computer Assisted Personal Interview)
Besøgsinterview foregår ansigt til ansigt med respondenten og intervieweren har derfor mulighed for at afklare tvivlsspørgsmål. Det giver samtidig en høj responsrate. Metoden er dog omkostningsfuld og tidskrævende, fordi det kræver et personligt møde i mellem interviewer og respondent. Derudover er der risiko for, at det personlige møde påvirker respondentens besvarelse. Se mere om dette problem under \link{subjektive besvarelser}.

Telefoninterview (CATI – Computer Assisted Telephone Interview og IVR – interactive voice response)
Telefoninterview har ligeledes en høj responsrate, men er mindre tidskrævende end besøgsinterviewet. Ved at anvende en tilfældig opringningsmetode, kan man undgå selektionsbias, og der er større mulighed for at undersøgelsen er repræsentativ og dermed øges muligheden for høj reliabilitet.

Selvadministrerede spørgeskemaer
Trykte spørgeskemaer på papir udsendes ofte som almindelig post. Metoden er mindre omkostningsfuld end de personlige interviews, og man har mulighed for at udvælge respondenterne tilfældigt. Det tager dog lang tid at anvende denne metode, og der er meget lidt kontrol over respondenternes besvarelse, hvilket kan resultere i forståelsesfejl. Derudover giver det ofte en lav responsrate at udsende trykte spørgeskemaer.

Gruppe enquete
En undersøgelse i en bestemt fokusgruppe fungerer ligeledes på trykt papir, men hvor forsker og respondent er til stede samme sted. Metoden anvendes ofte, når man ønsker besvarelser fra en bestemt gruppe respondenter. Omkostningerne ved undersøgelserne er små, og man kan hurtigt indsamle spørgeskemaerne, hvis forudsætningerne på plads. Herunder sikret sig at gruppen er samlet, og at man har tilladelse til at udføre undersøgelsen. Problemet med subjektive besvarelser kan dog være forstyrrende, da respondenterne kan have tendens til socialt at påvirke hinanden.

Internet (CAWI - Computer Assisted Web Interviews)
Spørgeskemaer på internettet er et voksende fænomen og beskrives også som CAWI (Computer Assisted Web Interviews). Det er næsten omkostningsfrit, og man kan indsamle mange besvarelser på kort tid. Det er dog vigtigt at være opmærksom på selektionsbias, da det endnu ikke er let at udvælge respondenter til en CAWI undersøgelse. Metoden fungerer til gengæld godt, hvis man kender til den gruppe, man ønsker at undersøge. Se mere om fordele og ulemper under online survey.

 

1951 / i42