Du er her: Metodeguiden Introduktion til metode

Introduktion til metode

Kvantitative tilgange handler populært sagt om tal og statistik frem for ord og mening.

Kvantitative tilgange forsøger at beskrive indsamlede data ved hjælp af statistik, fx ved at tælle forekomsten af forskellige svar i spørgeskemaer eller ved at måle effekten af en eksperimentel manipulation.

Blandt fordelene ved den kvantitative tilgang er en høj grad af pålidelighed og muligheden for at generalisere fra den undersøgte gruppe til den population, som gruppen kommer fra.

Blandt ulemperne ved den kvantitative tilgang er en ringe autenticitet (se validitet), som udspringer af en ofte kunstig kontekst for dataindsamlingen, fx online-spørgeskemaer og laboratorie-eksperimenter.

Kvalitative tilgange handler populært sagt om ord og mening frem for tal og statistik.

Kvalitative tilgange forsøger at indsamle og analysere data i en såkaldt iterativ proces, hvor teoretiske antagelser modificeres på baggrund af observationerne i løbet af indsamlingsfasen.

Blandt fordelene ved den kvalitative tilgang er en høj informationsrigdom og en naturlig kontekst for dataindsamling, fx gennem samtaler i åbne interviews og observationer i etnografiske feltstudier.

Blandt ulemperne ved den kvalitative tilgang er en lav pålidelighed (se reliabilitet), som skyldes, at fortolkningen af data typisk afhænger af den enkelte forskers fortolkning af sine observationer. Oftest undersøges der for få deltagere til at kunne generalisere fra observationer til den population, som deltagerne kommer fra.

Nedenfor ses to lister, som beskriver forskellene mellem kvantitative og kvalitative tilgange. 

Kvantitativ

Kvalitativ

Tal

Ord

Hypotese-testende

Eksplorativ

Deduktiv

Induktiv

Nomotetisk

Idiografisk

Unaturlig dataindsamling

Naturlig dataindsamling

Struktureret design

Ustruktureret design

Høj pålidelighed

Lav pålidelighed

Objektiv fortolkning

Subjektiv fortolkning

Snæver beskrivelse

Rig beskrivelse

Generaliserende konklusioner

Kontekst-specifikke konklusioner

5260 / i42