Du er her: Metodeguiden Interviews Interviewtyper

Interviewtyper

Interviewet kan antage mange former. Det følgende er en oversigt over typiske interviewtyper:

Det uformelle interview: Har ofte form som en samtale, og har derfor ingen fast struktur. Således har intervieweren meget lidt kontrol over svarene. Det uformelle interview kræver at man har en god hukommelse, da der ingen optagelser er af interviewet. Interviewformen bruges ofte i begyndelsen af et feltarbejde til at opbygge rapport med deltagerne.

Det ustrukturerede interview: Foretages i en formel interviewsituation. Intervieweren har ofte et emne eller nogle spørgsmål, som man vil omkring under interviewet, dog uden at have kontrol over svarene. Spørgsmålene er ofte meget uformelle, og kan variere fra interview til interview. Formålet med denne interviewtype er, at få deltagerne til at åbne sig op, og udtrykke sig med deres egne termer. Metoden bruges når man har meget tid til rådighed, samt har mulighed for at interviewe deltagerne flere gange.

De semistrukturerede interview: Bruges om en kontekst, hvor intervieweren benytter sig af en interviewguide. Intervieweren har således en række af spørgsmål, der ønskes besvaret under interviewet. Spørgsmålenes rækkefølge kan variere, og der er mulighed for at stille uddybende spørgsmål. Ofte er spørgsmålene mere generelle end ved det strukturerede interview. Metoden giver interviweren en mulighed for at styre interviewet, samtidig med at deltageren frit kan besvare spørgsmålene. Det semistrukturerede interview bruges gerne, hvis der er flere interviewere eller hvis man kun har mulighed for at interviewe deltagerne en gang.

Det strukturerede interview: Består af administrationen af et interviewskema af en interviewer, og forekommer ofte i en survey kontekst. Målet er at alle deltagere skal stilles de samme spørgsmål på samme måde, i en bestemt rækkefølge og med ens svarmuligheder. Spørgsmålene er derfor meget specifikke. I det strukturerede interview har intervieweren meget kontrol over interviewet, samt deltagernes svar.

Fokusgruppe interview: Refererer til en interviewform, hvor der er flere deltagere samtidigt. Spørgsmålene er meget klart defineret inden for et specifikt emne. Fokus er på interaktionen i gruppen, og den fælles konstruktion af mening. Intervieweren fungerer således mere som en art facilitator end en reel interviewer.

Endvidere kan nævnes dybdeinterview og kvalitative interview, der begge kan minde om det ustrukturerede eller semi-strukturerede interview. Du kan læse mere om de forskellige interviewtyper i Alan Brymans Social Research Methods.

2019 / i42