Du er her: Metodeguiden Alfabetisk oversigt

Alfabetisk oversigt

Confounders

E

Eksperimentelle designs

Eksperimentelle mål

Eksperimenter

Emic vs etic

Etik

Etiske principper ved eksperimenter

F

Fejlkilder ved surveys

Fejlkilder ved interviews

Feltnotater

Feltstudier

Formulering af spørgsmål

Forskningstilgange

Forsøgsdesign

Going native

Grounded theory

H

Holdningsskalaer

Hypoteser

I

Informationsmættethed

Inter-rater reliabilitet

Interview, kvalitativ

Interviewerens rolle

Interviewguide

Interviewtyper

Iterativ proces

K

Kodning af kvalitative data

Komparative studier

Kontrolleret observation

Kausalitet og korrelation

Kvalitativ metode

Kvantitativ metode

 

L

Logbog

M

Måleniveauer

O

Observation, deltager

Observation, direkte vs. indirekte

Observation, insider vs. outsider

Observation, kontrolleret

Observation, passiv

Observation, struktureret

Observationstyper

Operationalisering

P

Population

Priming

Probing og prompting

Q

Quasiforsøg

R

Rapid assessment 

Rapport

Reaktivitet

Refleksivitet

Reliabilitet

Replicerbarhed

Responsrate

Responsskalaer

S

Sample

Sampling

Sampling, bekvemmeligheds-

Sampling, formålsrettet

Sampling, klynge sampling- flere stadier

Sampling, kvote

Sampling, selvudvælgelse

Sampling, simpel tilfældig

Sampling, snowball

Sampling, stratificeret tilfældig

Sampling, systematisk

Selektionsbias

Sentisizing concepts

Skalaer

skalatyper

Spørgeskemaer

Spørgsmål, vignette

Spørgsmål, åbne og lukkede

Statistik, bivariat analyse

Statistik, deskriptiv

Statistik, inferentiel

Statistik, multivariat analyse

Statistik,"N=" eller "n="

Statistik, univariat analyse

Stimuluspræsentation

Subjektive besvarelser (Social desirability)

Survey

Survey, online

Surveytyper

T

Thick description

Tilstande og kontroltilstande

Transkription

Triangulering

U

Undersøgelsesdesign

Undersøgelsesproces

Undersøgelsesstrategi

V

Validitet

Variabler

5176 / i42